All Properties

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9
 • Year Built:2000
 • County:Salt Lake
 • Year Built:2000
 • County:Duchesne
 • Year Built:2000
 • County:Salt Lake
 • Year Built:2000
 • County:Iron
 • Year Built:2000
 • County:Washington
 • Year Built:2000
 • County:Salt Lake
 • Year Built:2001
 • County:Carbon
 • Year Built:2001
 • County:Tooele
 • Year Built:2001
 • County:Weber
 • Year Built:2001
 • County:Weber
 • Year Built:2001
 • County:Sanpete
 • Year Built:2001
 • County:Utah
 • Year Built:2001
 • County:Salt Lake
 • Year Built:2001
 • County:Washington
 • Year Built:2001
 • County:Iron
 • Year Built:2001
 • County:Washington
 • Year Built:2001
 • County:Salt Lake
 • Year Built:2002
 • County:Salt Lake
 • Year Built:2002
 • County:Iron
 • Year Built:2002
 • County:Salt Lake
 • Year Built:2002
 • County:Salt Lake
 • Year Built:2003
 • County:Salt Lake
 • Year Built:2003
 • County:Weber
 • Year Built:2003
 • County:Washington
 • Year Built:2003
 • County:Tooele
 • Year Built:2003
 • County:Emery
 • Year Built:2004
 • County:Washington
 • Year Built:2004
 • County:Salt Lake
 • Year Built:2004
 • County:Sevier
 • Year Built:2004
 • County:Salt Lake
 • Year Built:2004
 • County:Salt Lake
 • Year Built:2004
 • County:Utah
 • Year Built:2004
 • County:Salt Lake
 • Year Built:2004
 • County:Washington
 • Year Built:2004
 • County:Weber
 • Year Built:2005
 • County:Weber
 • Year Built:2005
 • County:Box Elder
 • Year Built:2005
 • County:Washington
 • Year Built:2005
 • County:Salt Lake
 • Year Built:2005
 • County:Salt Lake
 • Year Built:2005
 • County:Salt Lake
 • Year Built:2005
 • County:Washington
 • Year Built:2005
 • County:Tooele
 • Year Built:2005
 • County:Weber
 • Year Built:2005
 • County:Salt Lake
 • Year Built:2005
 • County:Salt Lake
 • Year Built:2006
 • County:Salt Lake
 • Year Built:2006
 • County:Washington
 • Year Built:2006
 • County:Beaver
 • Year Built:2006
 • County:Tooele
 • Year Built:2006
 • County:Cache
 • Year Built:2006
 • County:Duchesne
 • Year Built:2007
 • County:Washington
 • Year Built:2007
 • County:Utah
 • Year Built:2007
 • County:Box Elder
 • Year Built:2007
 • County:Salt Lake
 • Year Built:2007
 • County:Salt Lake
 • Year Built:2008
 • County:Cache
 • Year Built:2008
 • County:Davis
 • Year Built:2008
 • County:Salt Lake
 • Year Built:2008
 • County:Davis
 • Year Built:2008
 • County:Salt Lake
 • Year Built:2008
 • County:Salt Lake
 • Year Built:2009
 • County:Salt Lake
 • Year Built:2009
 • County:Laramie
 • Year Built:2009
 • County:Cache
 • Year Built:2009
 • County:Rich
 • Year Built:2009
 • County:Weber
 • Year Built:2009
 • County:Laramie
 • Year Built:2009
 • County:Jerome
 • Year Built:2009
 • County:Washington
 • Year Built:2010
 • County:Ada
 • Year Built:2010
 • County:Campbell
 • Year Built:2010
 • County:Laramie
 • Year Built:2010
 • County:Cache
 • Year Built:2010
 • County:Nez Perce
 • Year Built:2010
 • County:Jerome
 • Year Built:2010
 • County:Salt Lake
 • Year Built:2010
 • County:Uintah
 • Year Built:2007
 • County:Cache
 • Year Built:2010
 • County:Twin Falls
 • Year Built:1964
 • County:Salt Lake County
 • Year Built:1971
 • County:Weber County
 • Year Built:1963
 • County:Weber County
 • Year Built:1927
 • County:Salt Lake County
 • Year Built:2011
 • County:Douglas
 • Year Built:
 • County:Mohave
 • Year Built:2011
 • County:Box Elder County
 • Year Built:2000
 • County:Salt Lake City
 • Year Built:
 • County:Box Elder
 • Year Built:2012
 • County:Box Elder
 • Year Built:2012
 • County:Maricopa
 • Year Built:2014
 • County:Weber
 • Year Built:2014
 • County:Weber
 • Year Built:2014
 • County:Maricopa
 • Year Built:2014
 • County:Pinal
 • Year Built:
 • County:Salt Lake
 • Year Built:
 • County:Salt Lake
 • Year Built:
 • County:Pinal
 • Year Built:
 • County:Maricopa
 • Year Built:
 • County:Kootenai
 • Year Built:
 • County:Wasatch
 • Year Built:
 • County:Wasatch
 • Year Built:
 • County:Salt Lake
 • Year Built:
 • County:Kootenai
 • Year Built:
 • County:Clark
 • Year Built:
 • County:Salt Lake
 • Year Built:
 • County:Iron
 • Year Built:
 • County:Washington
 • Year Built:
 • County:Box Elder
 • Year Built:
 • County:Salt Lake